ODBORNÝ PŘEKLAD V PRÁVNÍ PRAXI (NA RUSKO-ČESKÉM MATERIÁLE) /Marie Csiriková/

ODBORNÝ PŘEKLAD V PRÁVNÍ PRAXI (NA RUSKO-ČESKÉM MATERIÁLE) /Marie Csiriková/
18.6 2015
Připravovaná učebnice, kterou se snažíme zpracovat v rámci projektu OPPA, má zaplnit mezeru v jazykové přípravě studentů se zaměřením na právní problematiku. Bude určena posluchačům magisterského studia překladatelských oborů filozofických fakult, studentům právnických fakult a začínajícím soudním tlumočníkům. Hlavním cílem je podchytit a přehledně zpracovat překladatelskou problematiku jednotlivých právních odvětví, upozornit na jejich úskalí, a připravit tak absolventy pro praxi.

Právní věda má své odborné názvosloví a z překladatelského hlediska není dosud zpracována tak, aby umožnila absolventovi daného oboru rychlou orientaci v terminologii, fixaci překladových ekvivalentů ajejich správné užití v odpovídajícím kontextu. Práce je určena k získání základní představy o právních pojmech a orientaci v jednotlivých právních sférách. Kdo nemá právnické vzdělání, nezná zpravidla odbornou právní terminologii (tentýž pojem se kromě toho může objevovat v různých odvětvích v jiném nebo částečně jiném významu) a dopouští se tak při převodu řady nepřesností a významových posunů.

Cvičebnice bude obsahovat 14 kapitol z občanského, obchodního, rodinného, dědického a trestního práva, zachycujících charakteristické rysy jednotlivých právních odvětví a zpracovaných z lexikálně gramatického, konfrontačního a překladatelského hlediska. Cvičení koncipujeme tak, aby evidovala jazykové problémy jednotlivých odvětví a pokusila se o jejich systematické řešení. Důraz je kladen na přehlednost a praktické zvládnutí vymezených jevů.

Na začátku kapitol se snažíme fixovat termíny a slovní spojení tvořící její jádro. Při řešení zásadních překladatelských otázek se vychází z konfrontační charakteristiky zkoumaných jevů a jejich aplikace na vlastní překlad. Prioritami jsou např. obsahová stránka překladových postupů na základě užšího a širšího kontextu, fixace pevných komunikačních struktur, adekvátní volba překladových ekvivalentů, schopnost vnímání souvislého odborného textu a finální překladové kompetence v jednotlivých právních odvětvích.

Výkladové poznámky k jednotlivým jevům cvičení uvádějí studenta do konfrontační a překladové problematiky a umožňují tak eliminovat chyby při řešení funkčních i slovníkových ekvivalentů a dosáhnout adekvátnosti textu v cílovém jazyce.

Komunikativnost výuky tvoří hlavní osu současné metodiky a stala se neodmyslitelnou součástí vyučovacího procesu, a tak se pokusíme alespoň nastínit základní postupy při osvojování dominantních komponentů textu a jejich funkčních ekvivalentů v cílovém jazyce. Jde o frekventované lexikálně sémantické prostředky tvořící obsahové jádro výpovědi. V dané situaci eliminujeme jazykové prostředky běžně mluveného jazyka a zaměříme se především na analýzu funkčně sémantickou, konfrontační a překladovou prostředků, jež tvoří základ odborných projevů daného typu. Vymezením frekventovaných dominantních nositelů informace a jejich fixací podle jednotlivých zpracovávaných oborů se lze dopracovat nejen k adekvátnímu převodu informace, ale i k plynulému odbornému vyjadřování v cizím jazyce. Výslednou etapou nácviku je tedy kromě volby nejvhodnějších překladových ekvivalentů v cílovém jazyce, pochopení a adekvátního převodu souvislého textu i náročnější komunikace v rovině tlumočení na dané téma. To umožňuje předcházet interferenčním jevům, doslovnému převodu a také napomůže zautomatizování jednotlivých překladových ekvivalentů, jejichž znalost je předpokladem pro adekvátní převod informace do cílové promluvy. Získané vědomosti budou prověřovány v souhrnných cvičeních v závěru kapitol. K bezprostřednímu ověření správnosti řešení bude sloužit i Klíč, umístěný za kontrolními cvičeními. Student si tak bude moci nejen prověřit své překladatelské schopnosti, ale i stupeň adekvátnosti převedeného textu. Cílem je dosažení základní profesionální úrovně, kdy absolvent má určité jazykové znalosti jako odborník a je schopen osvojené jazykové dovednosti v jednotlivých právních odvětvích aplikovat, nadále zdokonalovat a rozvíjet v praxi.

=======================================================

Studijní opora je připravována v rámci projektu "Inovace a rozvoj studijního programu Překladatelství a tlumočnictví na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze"
financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita z Evropského sociálního fondu a spolufinancovaného Hlavním městem Prahou pod reg. číslem CZ.2.17/3.1.00/32137.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Fašank aneb zabijačka na Senovážném

Datum konání: 01.2 2020
Vinograf wine bar & spolek Senovážné žije! si vás dovolují pozvat na fašank...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).