Projekt Tlumočník očima neslyšícího dítěte jako příklad specifické součásti profese tlumočníka znako

Projekt Tlumočník očima neslyšícího dítěte jako příklad specifické součásti profese tlumočníka znakového jazyka (Barbora Kosinová, Naďa Dingová)
18.6 2015
Česká komora tlumočníků znakového jazyka (Komora) se zaměřuje především na vzdělávání v oblasti tlumočení pro neslyšící. Hlavní cílovou skupinou těchto vzdělávacích aktivit jsou tlumočníci znakového jazyka. Avšak jako profesní organizace tlumočníků si velmi dobře uvědomujeme, že pokud má tlumočení probíhat úspěšně nestačí, že je informovaný pouze tlumočník. Je důležité systematicky šířit osvětu o fungování tlumočení na stranu obou klientů: slyšících (soudy, úřady, zdravotnický personál, zaměstnavatelé neslyšících), ale i samotných neslyšících (čím dříve, tím lépe). Jelikož se jedná nejčastěji o tlumočení komunitní (nikoliv komerční), jde o velmi citlivou součást tlumočnické profese v oblasti tlumočení pro neslyšící, která je na stejné úrovni důležitosti jako tlumočení samotné. Dobře jsme si vědomi, že pro mnoho kolegů tlumočníků tento způsob práce velmi vzdálený a některým dokonce mohou připadat na hranici jiné „pomáhající profese“. Především z tohoto důvodu jsme se rozhodli svým kolegům přiblížit aktivitu jako takovou a tím objasnit její celkový význam v tlumočení pro neslyšící.

Komora se systematicky věnuje projektu Tlumočník očima neslyšícího dítěte již od roku 2003. Věnuje se intenzivně vzdělávání budoucích absolventů základních škol, neslyšícím žákům. Komora tím reagovala a stále ještě reaguje na nedostatečnou informovanost neslyšících žáků v oblasti tlumočnických služeb pro neslyšící a ve specificích světa neslyšících. Je smutné, že tyto informace stále ještě automaticky nepředávají svým žákům ve speciálních školách, přestože se jedná o základní výbavu pro samostatný život našich neslyšících klientů. Právo na komunikaci ve znakovém jazyce a tlumočnické služby jsou díky Zákonu o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob č. 384/2008 Sb. dnes již každodenní součástí života neslyšících lidí. Tedy legislativně. Díky kvalitním tlumočnickým službám mohou neslyšící lidé vystoupit z izolace do světa, který je obklopuje. To je jeden z hlavních úkolů tlumočníků znakového jazyka. Díky jejich službám mají neslyšící možnost odpovědně rozhodovat jak o svých soukromých záležitostech, tak se také podílet na řešení otázek veřejných. Vždyť neslyšící lidé jsou součástí naší společnosti. I tady musíme znovu připomenout velkou zodpovědnost tlumočníků pro neslyšící. Paradoxně však naprostá většina neslyšících dětí a dokonce i velká část neslyšících dospělých nemají základní povědomí o tom, jak práce tlumočníka využívat. To jejich situaci velmi znesnadňuje. Na základě zkušeností typu „pokus-omyl“, získají z praktického života časem možná jen mlhavou představu o tom, kde a jak si tlumočníka objednat, kolik za službu zaplatí, o způsobech práce, které tlumočník v rámci naplňování své profese uplatňuje atd. Neznalost komplexních práv neslyšících občanů na vymáhání tlumočnických služeb v běžných životních situacích, práv a povinností vyplývajících pro tlumočníka i klienty z tlumočnického kodexu, podoby profese tlumočníka a způsobů řešení tlumočené situace, zapříčiňuje mnohá nedorozumění, která bývají neprávem připisována na vrub nízké komunikační schopnosti samotného neslyšícího klienta. V sociálním kontaktu tak bývá neslyšící klient velmi výrazně znevýhodněn nejen komunikačně, ale i pragmaticky. Tomu je možné podle nás předcházet včasnou informovaností budoucích uživatelů tlumočnických služeb, ale i samotných tlumočníků. Tím si tlumočníci připravují na jedné straně prostředí pro úspěšné a bezproblémové vykonávání své profese a na straně druhé přispívají k tomu, aby jejich práci klienti vnímali jako přínosnou a užitečnou.

Jak i název projektu napovídá - „Tlumočník očima neslyšícího dítěte“, je zřejmé, že děti mohou skutečně vidět tlumočníka trošku jinak, než dospělí. Jejich představy o tlumočnických službách jsou různé. Důvodem pro jejich jiné vidění tlumočníka jsou nasnadě: nízký věk a s tím související nevelké zkušenosti se světem, často slyšící rodiče, kteří ve svém životě tlumočníky nevyužívají a mají pocit, že využívání tlumočníka je projevem nesamostatnosti, negativní vztah k tlumočníkům u samotných vzdělavatelů neslyšících.

Tuto situaci se Komora snaží zlepšit návštěvami základních škol pro neslyšící a poutavou formou několika po sobě jdoucích seminářů dětem problematiku tlumočení přibližovat. Pro budoucí kvalitní život neslyšících Čechů v českém prostředí je naprostou nutností, aby děti měly co nejdříve jasnou představu o tom, kdo je tlumočník, jak jeho služeb mohou v praktickém životě využít a získaly základní znalosti o tom, co je tlumočení jako takové. Pokud se dětští klienti včas nedostanou k relevantním informacím a nevytvoří si tak reálnou představu o tlumočníkovi, pak to bude mít velmi negativní vliv na kvalitu jejich života. Tady opět upozorňujeme na odlišnosti od způsobu práce s klienty u jiných kolegů tlumočníků a především sílu a přímý dopad množství a kvality informací o tlumočnické profesi na kvalitu života neslyšících klientů. V situacích, ve kterých je přítomen tlumočník, jež má být přínosem pro obě strany klientů, tak mohou vznikat nemalé problémy, kvůli kterým se celá situace stane naopak obtížnější a nepříjemnou nejen pro tlumočníky, ale především pro obě komunikující strany, tedy pro slyšící i neslyšící účastníky komunikace.

Zapojení do podobných programů jako je „Tlumočník očima neslyšícího dítěte“ však není ani v oblasti tlumočení pro neslyšící ve všech zemích stejné. S prvním podobným programem se setkali naši tlumočníci znakového jazyka ve škole pro neslyšící ve Švédsku. Podle dostupných informací víme, že vzdělávání v oblasti tlumočnických služeb pro neslyšící v severských státech zajišťují samy základní školy. Především proto, že žáci po základní škole odcházejí na střední školy běžného typu (jsou integrováni ve školách pro slyšící studenty), kde již běžně působí tlumočníci znakového jazyka. Školy cítí potřebu na tyto situace své žáky včas připravit. Druhá dostupná informace se týká vzdělávání neslyšících dětí v Holandsku. Organizace holandských tlumočníků Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) na problém nedostatečného vzdělání studentů v oblasti tlumočnických služeb upozorňuje vydáním CD s rozhovory se slyšícími učiteli a tlumočníky znakového jazyka. Na tomto multimediálním produktu názorně demonstruje pravidla tlumočení pro neslyšící ve vzdělávacím prostředí na konkrétních praktických ukázkách.

A jak je to v České republice? Jakým způsobem jsou informované české neslyšící děti a učitelé v českých školách a jakým způsobem jsou informovaní čeští tlumočníci, kteří poskytují svou službu nejmladším klientům? Komora vyvíjí mnoho aktivit směrem ke všem klientům: jak k dětem, tak i k učitelům a samotným tlumočníkům.

Tlumočníci se mohou aktivně zapojovat do samotných workshopů ve školách, mohou se podílet na vytváření studijních materiálů a především jsou pro ně v rámci Certifikačního vzdělávacího programu pravidelně připravovány semináře a praktické kurzy tlumočení ve vzdělávání zaměřené na různé typy klientů v českém systému škol.

Učitelé neslyšících se mohou účastnit všech workshopů pro neslyšící děti a zároveň je pro ně připravená shrnující konference na téma Tlumočník očima neslyšícího dítěte.

Nejvíce se zaměříme na přiblížení práce se samotnými dětskými klienty.

Pro ně máme připraven celý seriál na sebe navazujících workshopů: 1. workshop I – komunikace; 2. workshop II. - tlumočení, 3. workshop III. - kde a jak si tlumočníka objednat, 4. Workshop IV. – etický kodex tlumočníka a připravujeme další 5. Workshop V. – právo neslyšících na tlumočnické služby.

Cílem projektu jako celku je poutavým způsobem seznámit neslyšící žáky (1) s odlišnostmi fungování slyšících i neslyšících vrstevníků v našem světě, (2) s informacemi o tlumočnických službách, které jsou důležité pro jejich každodenní život ve slyšící společnosti, a (3) naučit je prakticky tyto služby využívat. Díky zážitkovým aktivitám i reálným praktickým tlumočeným situacím, jsou neslyšící děti pozitivně vedeny k začlenění se do slyšící společnosti a samostatnému rozhodování se o svém vlastním životě. Slyšící děti jsou ve stejném projektu vedeny naopak k potřebnému respektu k minoritní skupině nejen neslyšících dětí i dospělých uživatelů znakového jazyka jako svého primárního komunikačního kódu. Aktivity umožní propojit vzájemné poznávání obou skupin prostřednictvím bezbariérové komunikace a také prostřednictvím oboustranné komunikace přes tlumočníka. Dalším cílem je naučit děti, slyšící i neslyšící, otevřeně komunikovat o svých pocitech a prožitcích ve vztahu k hluchotě a ukázat na skutečných životních situacích slyšícím i neslyšícím dětem, že užívání tlumočníka v našem životě je zcela přirozenou potřebou. Snahou projektového týmu bude, aby pedagogové se svými žáky na téma hluchoty a tlumočení i nadále otevřeně hovořili a využívali k tomu pomůcky, které v projektu vzniknou.

Pevně věříme, že vhled do aktivit tlumočníků znakového jazyka byl přínosný pro kolegy tlumočníky mluvených jazyků nejen informačně - získali povědomí o činnostech kolegů tlumočníků znakového jazyka, ale i pracovně - více si porozumíme ve vzájemné spolupráci, neboť jsme více poznali důvody a pohnutky k vykonávání vzdělávacích projektů zaměřených nejen na tlumočníky. Budeme vděčni, pokud v budoucnu najdeme příležitost vyměnit si vzájemné zkušenosti z podobných aktivit.

{Projekt Tlumočník očima neslyšícího dítěte (CZ.1.07/1.2.00/08.0115) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
}
IMG-jpg-web_TOND_3.jpg -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Fašank aneb zabijačka na Senovážném

Datum konání: 01.2 2020
Vinograf wine bar & spolek Senovážné žije! si vás dovolují pozvat na fašank...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).