Zpráva revizorů účtů JTP pro řádné shromáždění členů svolané na 27. března 2015

18.6 2015
Revizoři účtů jednali dne 26. března 2015 v sekretariátu JTP za účasti členů PhDr. Andreje Rádyho a Pavla Trusiny. Třetí členka Lenka Martinková byla včas a řádně omluvena z pracovních důvodů. Jednání se částečně zúčastnili přizvaný tajemník JTP Petr Kautský a pokladní Barbora Stejskalová.
Revizoři účtů na svém jednání:

1) Projednali předloženou zprávu výkonného výboru o plnění rozpočtu v letech 2012 až 2014, která bude prezentována na řádném shromáždění členů.

2) Seznámili se s návrhem rozpočtu na rok 2015, který výkonný výbor předkládá shromáždění členů.

3) Posoudili formální správnost a úplnost účetních podkladů JTP zúčtovaných v letech 2012 až 2014.

ad 1. K plnění rozpočtu za roky 2012 až 2014:
Zprávu o plnění rozpočtu považují revizoři za přehlednou a plně vypovídající o pohybu prostředků.

ad 2. K návrhu rozpočtu na rok 2015:
Revizoři účtů hodnotí rozpočet jako náležitě a pečlivě připravený.


ad 3. K formální správnosti a úplnosti účetních podkladů JTP z roku 2012 až 2014:
Revizoři účtů zkontrolovali náležitosti účetních dokladů a zjistili, že účetní doklady jsou zpracovány jednotným způsobem a pečlivě. Revizoři účtů se nezabývali jednotlivými položkami účetnictví JTP, které provádí odborné pracoviště SMOSK, jehož je JTP členem. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti ani chyby.

Revizoři účtů dále konstatují:
Během svého funkčního období reagovali na dotazy několika členů, které se týkaly poskytování půjček v rámci SMOSK. Po pečlivém a náležitém prozkoumání podkladů konstatují, že výkonný výbor postupoval s péčí řádného hospodáře s cílem dosažení maximálního prospěchu pro JTP. Tato skutečnost se odráží i zvýšení majetkového podílu JTP v nemovitém majetku odborových svazů
v komplexu Senovážné náměstí, kdy z podílu 0,87 % v roce 2012 do konání řádného shromáždění narostl postupně na 3,21 %, čímž se zvýšil podíl na rozhodování i na inkasovaném nájemném
z původních 0,785 % na současných 2,683 %.

Celková úroveň vedení účetních dokladů je velmi dobrá. Inventarizace pokladní hotovosti se dělá pravidelně dvakrát ročně a inventarizace majetku se provádí jednou za dva roky.

Revizoři účtů konstatují, že přiznání k dani byla odevzdávána řádně a včas. Finanční úřad pro Prahu 1 k těmto daňovým přiznáním neměl žádných připomínek. Revizoři účtů se zabývali také mzdovým účetnictvím a konstatují, že rovněž mzdové účetnictví je vedeno řádně a výkonnému výboru se podařilo úspěšně ve prospěch JTP vyřešit také otázku odečitatelného paušálu pro pracující důchodce.
DOPORUČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ:
Na základě revize provedené dne 26. března 2015 doporučují revizoři účtů řádnému shromáždění členů udělit odstupující Radě absolutorium.

Zápis byl schválen přítomnými členy dne 26. března 2015.
PhDr. Andrej Rády

Pavel Trusina
V Praze dne 26. března 2015.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Seminář z Klausem Zieglerem z AIIC. Trendy v tlumočení a základy akustiky pro konferenční tlumočníky

Datum konání: 24.4 2021

Vzhledem k epidemické situaci se konání semináře odkládá na neurčito, do doby, kdy bude možné pořádat...
Více

Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).