Soutěž JTP o nejlepší diplomovou práci v oboru translatologie

Soutěž JTP o nejlepší diplomovou práci v oboru translatologie
26.5 2017

Statut Soutěže JTP
o nejlepší diplomovou práci v oboru translatologie

Uzávěrka pro přihlašování prací je 30. listopadu 2017. Soutěž se týká prací obhájených mezi 1. prosincem 2015 a 30. listopadem 2017.

Preambule

 • Smyslem soutěže je podpořit akademickou reflexi překladatelské a tlumočnické činnosti a přispět k šíření dobrého jména JTP mezi studenty a vyučujícími vysokých škol.

 • Do soutěže lze přihlašovat diplomové práce, jejichž téma spadá do oblasti translatologie, tzn. že se zabývají vědeckým zkoumáním teoretických anebo praktických aspektů překladatelské anebo tlumočnické činnosti.

 • Diplomovou prací se rozumí závěrečná práce obhájená v rámci magisterského studia.

 
Organizace soutěže

 • Soutěž vyhlašuje Jednota tlumočníků a překladatelů.

 • Soutěž se vyhlašuje každé dva roky, není-li určeno jinak.

 • Uzávěrku pro přihlašování prací (dále jen soutěžní lhůta) určí JTP.

 • Do soutěže lze přihlásit magisterskou diplomovou práci, jež byla úspěšně obhájena na univerzitě v České republice anebo Slovenské republice, a to nejdéle 2 kalendářní roky před aktuální soutěžní lhůtou.

 • Práci může přihlásit kdokoli, zejména vedoucí práce, oponent či sám autor, avšak i další osoby.

 • Diplomová práce může být předložena v českém, slovenském či dalším jazyce, v němž byla napsána a úspěšně obhájena. JTP si vyhrazuje právo práci odmítnout, pokud nebudou k dispozici posuzovatelé, kteří ovládají daný jazyk.

 • Diplomovou práci lze do soutěže přihlásit jen jednou.

 
Předložení práce

 • Práce se předkládá v tištěné podobě v jednom exempláři, a zároveň v elektronické podobě. U tištěné verze není podmínkou pevná vazba s tvrdými deskami, postačí např. kroužková vazba. Elektronickým předložením se rozumí na flash disku či zaslání JTP elektronickou cestou v běžném formátu.

 • Zároveň s prací se předloží posudky předložené při obhajobě práce (vedoucí a oponent).

 • Zaslané exempláře a podklady se nevracejí. Účastník soutěže souhlasí s tím, že práce může být archivována a zpřístupněna v knihovně JTP.

 
Posuzování prací porotou

 • Porotu tvoří akademické osobnosti z oboru translatologie oslovené JTP a zástupce JTP.

 • Posuzování probíhá při jednání k tomu účelu svolané poroty. Porota se před začátkem posuzování dohodne na způsobu hlasování a zvolí si svého předsedu. V případě rovnosti hlasů v průběhu běžného hlasování rozhoduje předseda.

 • Porotou vybraná práce obdrží cenu, jejíž výše je stanovena na 10 000 Kč. V případě velkého počtu kvalitních prací může porota rozhodnout o udělení honorovaných ocenění i pro další práce. Celková částka alokovaná na odměny může činit až 20 000 Kč.

 • Na ocenění není právní nárok.

 • Porota si vyhrazuje právo neocenit žádnou práci.

 • Rozhodnutí poroty je definitivní a nelze se proti němu odvolat, ani je revidovat.

 
Hodnoticí kritéria a jejich váhy

 • Nejlepší prací se rozumí ta práce, která přispívá k poznání jevů, jež jsou předmětem zájmu JTP. Sem patří kultivace překladatelského a tlumočnického trhu, osvěta mezi zadavateli, překladateli/tlumočníky a příjemci překladů / adresáty tlumočení, šíření etických a dalších hodnot zakotvených ve stanovách JTP.

 

Hodnoticí kritérium

Rozsah bodového hodnocení

Obsah obecně: Přínos k poznání jevů, jež jsou předmětem zájmu JTP

0–10

Obsah konkrétně: Přehlednost a srozumitelnost zpracování tématu

0–6

Rozsah – míra detailu zpracování: standardní vs. nadprůměrný rozsah

0–3

Inovativnost

0–7

Technické zpracování: jazyková úroveň, typografická/grafická stránka

0–4

 
Formulář hodnoticího posudku je uveden v příloze
 
 
Vyhlášení a předání ceny
Cena se zpravidla vyhlašuje a předává na veřejné akci pořádané JTP (Mladý Jeroným či Jeronýmovy dny).
 
Závěrečná ustanovení
Změny statutu může navrhnout kdokoli a tato změna je v kompetenci VV JTP.
 
V Praze dne 17. 3. 2017

==============================================================================
 
Příloha:
 
            Hodnoticí posudek pro účely Soutěže JTP o nejlepší diplomovou práci v oboru translatologie
 
Jméno diplomanda:              ____________________________________________________
Univerzita:                             ____________________________________________________
Téma práce:                           ____________________________________________________
Datum obhájení práce:            ____________________________________________________
Jméno posuzovatele za JTP:            ____________________________________________________
 
 

Hodnoticí kritérium

Rozsah bodového hodnocení

Bodové hodnocení

Obsah obecně: Přínos k poznání jevů, jež jsou předmětem zájmu JTP

0–10

 

Obsah konkrétně: Přehlednost a srozumitelnost zpracování tématu

0–6

 

Rozsah – míra detailu zpracování: standardní vs. nadprůměrný rozsah

0–3

 

Inovativnost

0–7

 

Technické zpracování: jazyková úroveň, typografická/grafická stránka

0–4

 

Celkem

(max. 30)

 

 
 
Poznámky hodnotitele:

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).