ŠKOLENÍ PRO TLUMOČNÍKY JAZYKA NIZOZEMSKÉHO * CURSUS VOOR TOLKEN VAN HET NEDERLANDS

ŠKOLENÍ PRO TLUMOČNÍKY JAZYKA NIZOZEMSKÉHO * CURSUS VOOR TOLKEN VAN HET NEDERLANDS
Datum konání: 15. 5. 2021

Vzhledem k epidemické situaci se seminář v plánovaném termínu nekoná.
Až bude možné pořádat prezenční akce, oznámíme nový termín.

Gezien de pandemiesituatie kan de cursus niet plaatsvinden op de eerder aangekondigde datum. Zodra het weer mogelijk is cursussen op locatie te  organiseren leggen we een nieuw tijdstip vast.CO DĚLAT, KDYŽ SE ŘEČNÍK PŘÍLIŠ ROZMLUVÍ?
WAT MOET IK DOEN ALS DE SPREKER TE LANG SPREEKT?

 
Datum konání: 15. 5. 2021 (sobota)
 
Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů
 
Místo: K-centrum, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, sál č. 201 (2. patro).
 
Počet účastníků: školení se uskuteční, pokud se do 6. 3. 2021 přihlásí nejméně 8 osob.
 
Stručný popis:
Školení bude věnováno zvládání situací, kdy řečník hovoří déle, než je tlumočníkovi příjemné. Zaměříme se na strukturovaný poslech, analýzu sdělení, klíčová slova, logické vazby a na základy tlumočnické notace. Školení proběhne formou praktického, interaktivního cvičení, pouze v nizozemském jazyce.

Cílová skupina:
tlumočníci; překladatelé, kteří se nahodile ocitají v tlumočnických situacích; studenti a absolventi nederlandistiky

Program:
9:30 až 12:30 – školení
12:30 až 14:00 – polední pauza (pozn. oběd není v ceně)
14:00 až 17:00 – školení

Vyučující:
Veerle Duflou, konferenční tlumočnice jazyka nizozemského, anglického, francouzského, finského, německého a ruského. Od roku 1995 je akreditována u tlumočnických služeb institucí EU. Pedagožka na katedře překladu, tlumočení a komunikace Univerzity v Gentu, autorka publikací z oblasti konferenčního tlumočení. Disertační práce: Be(com)ing a conference interpreter. An ethnography of EU interpreters as a professional community. Amsterdam: Benjamins 2016.

Cena:
2.100 Kč = pro členy JTP, ASKOT a ČKTZJ a dalších členských organizací FIT
2.600 Kč = pro členy KST ČR
2.900 Kč = pro ostatní

Ubytování: Existuje kapacitně omezená možnost ubytování v ubytovně K-Centra.
 
Přihlášky posílejte e-mailem na JTP@JTPunion.org
nebo poštou na adresu JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.
Přihláška je platná po uhrazení poplatku za školení.

Platba je možná v hotovosti na sekretariátu JTP v návštěvní době (informace o návštěvní době najdete na www.jtpunion.org) nebo převodem:
- platby z České republiky: č. ú. 2800245144/2010 FIO Banka,.
- platby ze zahraničí: SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ50 2010 0000 0028 0024 5144
Do zprávy pro příjemce uveďte své „příjmení“ a následující text „NIZOZEMŠTINA 2021“.
Společně s přihláškou pošlete i doklad o provedené platbě - stačí sken či xerokopie.
Z organizačních důvodů žádáme osoby, které si přejí vystavit fakturu, o zaslání fakturačních údajů zároveň s přihláškou. Zahraničním subjektům však fakturu vystavit nemůžeme. Vystavujeme pouze potvrzení o provedení platby.
Případné dotazy ohledně kurzu směřujte na jeho organizátorku Elišku Bokovou:
eliska.bokova@gmail.com

***************************************

CURSUS VOOR TOLKEN EN VERTALERS VAN HET NEDERLANDS
– WAT MOET IK DOEN ALS DE SPREKER TE LANG SPREEKT?

 
Datum: 15-5-2021 (zaterdag)
 
De cursus wordt georganiseerd door: Jednota tlumočníků a překladatelů (Vereniging van tolken en vertalers)
 
Plaats: K-centrum, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, zaal 201 (2e verdieping)

Aantal cursisten: de cursus vindt plaats als zich vóór 6-3-2021 ten minste 8 personen opgeven
 
Korte omschrijving:
De cursus gaat in op oplossingen voor situaties waarin de spreker langer praat dan wat voor de tolk comfortabel is. We gaan in op gestructureerd luisteren, de analyse van het meegedeelde, sleutelwoorden, logische verbindingen, en op de grondbeginselen van de notitietechniek. De praktijkgerichte interactieve cursus wordt uitsluitend in het Nederlands gegeven.


Doelgroep:
tolken, vertalers die toevallig in een tolksituatie terecht kunnen komen, studenten en afgestudeerden van het vak Neerlandistiek

Programma:
9:30 t/m 12:30 – cursus
12:30 t/m 14:00 – lunchpauze (de lunch is niet in de prijs inbegrepen)
14:00 t/m 17:00 – cursus

Docent:
Veerle Duflou, conferentietolk van het Nederlands, Engels, Frans, Fins, Duits en Russisch. Sinds 1995 geaccrediteerd bij de tolkendiensten van de EU-instellingen. Docente aan de vakgroep Vertalen, tolken en communicatie van de Universiteit Gent, publiceert over conferentietolken. Doctoraatsproefschrift: Be(com)ing a conference interpreter. An ethnography of EU interpreters as a professional community. Amsterdam: Benjamins 2016.

Prijs:
2.100 CZK = leden van JTP, ASKOT, ČKTZJ en andere organisaties die lid zijn van FIT
2.600 CZK = leden van KST ČR
2.900 CZK = overige deelnemers
 
Huisvesting: Er bestaat een beperkte mogelijkheid om in het hostel van het K-Centrum te overnachten.
 
Inschrijving: per e-mail aan JTP@JTPunion.org
of per post aan JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.
De inschrijving wordt van kracht na het betalen van het cursusgeld.

De betaling kan persoonlijk worden gedaan in het secretariaat van de JTP tijdens de bezoektijden (nadere informatie hieromtrent op www.jtpunion.org) of via overboeking:
- overboekingen uit Tsjechië: naar de rekening nr. 2800245144/2010 FIO Banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,
- overboekingen uit het buitenland: SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ50 2010 0000 0028 0024 5144
Vermeld bij de overboeking uw „achternaam“ en de volgende tekst „NIZOZEMSTINA 2021“.
Voeg het betalingsbewijs bij uw inschrijving – een scan of fotokopie zijn voldoende.
De deelnemers die een factuur willen ontvangen, worden om organisatorische redenen verzocht om samen met hun inschrijving hun facturatiegegevens te sturen. Aan deelnemers uit het buitenland kunnen we echter geen factuur uitschrijven en slechts een bevestiging van de gedane betaling verstrekken.
Met eventuele vragen kunt u zich richten aan Eliška Boková, de organisator van de cursus: eliska.bokova@gmail.com
 
 

Začátek akce: 15.5 2021
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).