XVIII. medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

XVIII. medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe
Datum konání: 8. 10. 2020
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katedra germanistiky FF UMB,
Jednota  tlmočníkov a prekladateľov Praha

XVIII. medzinárodná konferencia

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

 8. – 9. októbra 2020
Banská Bystrica
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu
 „Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“,
 ktorá sa bude konať pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladu.
            Cieľom konferencie je pracovné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa teoretickými aj praktickými aspektmi odbornej komunikácie vo viacjazyčnej spoločnosti a skúmaním jazykovej krajiny. Konferencia je zameraná na nasledovné vecné okruhy profesionálnej komunikácie:
preklad právnych textov,
 • jazyk odbornej komunikácie (charakteristika jazykových osobitostí odborného jazykového štýlu),
 • terminológia a terminografia (tvorba a využívanie terminologických elektronických slovníkov a terminologických databáz),
 • translatologické aspekty odborného textu a odbornej komunikácie,
 • jazyková krajina, jazyk v meste – od parciálnych otázok a rôznych kontextov skúmania po komparáciu v širokom spektre vzťahov a aspektov.
Odborníci zaoberajúci sa výskumom jazykovej krajiny budú mať možnosť prezentovať svoje poznatky a výsledky svojej vedeckovýskumnej práce v samostatnej sekcii zameranej na problematiku jazykovej krajiny.
 
Prípravný výbor  konferencie:
 doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD., Katedra germanistiky FF UMB Banská Bystrica,
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., Katedra  slovenského jazyka a komunikácie FF UMB Banská Bystrica,
Mgr. Jana Lauková, PhD., Katedra germanistiky FF UMB Banská Bystrica,
PhDr. Eva Molnárová, PhD., Katedra germanistiky FF UMB Banská Bystrica
 
garanti konferencie:
doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD., Katedra germanistiky FF UMB Banská Bystrica,
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., Katedra  slovenského jazyka a komunikácie FF UMB Banská Bystrica,
 
Rámcový program konferencie
8.  októbra 2020
08.00 – 09.00               Prezentácia
09.00 – 09.10               Otvorenie konferencie
09.10 – 12.00               Prednášky v sekcii
12.00 – 12.30               Obed
12.30 – 14.45               Prednášky v sekcii
15.00 – 17.00               Terminologický seminár
18.00                           Spoločenské posedenie
 
9.  októbra 2020
09.00 – 12.00               Prednášky v sekcii
12.00 – 12.30               Diskusia, záver konferencie
12.30 – 13.00               Obed
 
Program bude aktuálne upravený podľa počtu prednášajúcich.
Spôsob realizácie konferencie bude prispôsobený aktuálnym opatreniam na zabránenie šírenia nového koronavírusu. V prípade, že nebude možné realizovať konferenciu prezenčne, bude uprednostnená forma online prostredníctvom aplikácie Teams.
 
Z á v ä z n á    p r i h l á š k a
na  medzinárodnú konferenciu
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“,
 
Meno a priezvisko, tituly:         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . .
 
Názov pracoviska:                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . .
 
Adresa pracoviska:                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . .
 
                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . .
 
Tel.    . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . .      e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
 
Zúčastním sa na konferencii bez príspevku                   áno            nie  
Zúčastním sa na konferencii s príspevkom                    áno            nie  
 
Na prezentáciu príspevku prosím zabezpečiť :
                
datavideoprojektor s počítačom             áno            nie    
                        datavideoprojektor bez počítača            áno            nie   
                        iné:                                                     áno            nie   

Názov príspevku           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
Mám záujem o rezervovanie ubytovania v študentskom
domove 1 noc  (10,-/12,- €)                                          áno            nie
 
     z  7. 10. na 8. 10. 2020
     z  8. 10. na  9. 10. 2020
 
                                                                       _________________________
     podpis
 
Prihlášku pošlite do 25. 09. 2020 na adresu: Katedra germanistiky FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,  Slovenská republika alebo elektronickou poštou na adresu: ff.kge@umb.sk, užitočné adresy:
http://www.ff.umb.sk,
 
Informácie
 1. Prihláška + príspevky
 • Záväznú prihlášku spolu s abstraktom v slovenskom resp. v českom jazyku je potrebné poslať do 25. 9. 2020.
 • Rozsah abstraktu –  maximálne 150 slov.
 • Príspevok je potrebné odovzdať pri prezentácii.
 • Na konferencii budú prezentované len príspevky odsúhlasené organizačným výborom.
 • Publikované budú len príspevky odsúhlasené recenzentmi.
 
 1. Rokovací jazyk
 • slovenčina, čeština
 
 1. Ubytovanie si hradí každý účastník konferencie z vlastných nákladov.
 • Ubytovanie a stravovanie bude zabezpečené
  v Študentskom domove, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
 1. Konferenčný poplatok 
 • 50,- € (účasť na konferencii)
 • študenti a zamestnanci FF  UMB  bez poplatku,
 • členovia JTP, zamestnanci UMB 25,- €,
 • zahŕňa náklady na registráciu, poštovné, tlač zborníka, občerstvenie, obed, večeru,
 • je potrebné uhradiť do 5. 10. 2020   na IBAN účet: SK75 8180 0000 0070 0009 5590, SWIFT: SPSRSKBA, variabilný symbol: 103372
 • v prípade potreby vystavenia faktúry na zaplatenie konferenčného poplatku, prosíme uviesť v prihláške požadované údaje: meno a priezvisko platiaceho účastníka, názov inštitúcie, adresu inštitúcie, IČO.
 
 1. Kontaktná adresa
Filozofická fakulta UMB, Katedra germanistiky  
Anna Ivínová
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel: 048/ 446 55 11, e-mail: ff.kge@umb.sk
 

Začátek akce: 08.10 2020
Konec akce: 09.10 2020
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).